de_DEvi
Home » Thông Báo » Mùa Giáng Sinh 2017 tại Thanh Đường và Hội trường. Heilig Geist , Stapperweg 335, 41199 Mönchengladbach

Mùa Giáng Sinh 2017 tại Thanh Đường và Hội trường. Heilig Geist , Stapperweg 335, 41199 Mönchengladbach

Nöel 2017!  Mùa Giáng Sinh chúng ta đang mong đợi Chúa đến, mang bình an và Yêu thương  cho nhân loại,

nhân dịp ngày lễ Giáng sinh Advent 2017. Hội Bác Ái Vinh Sơn Phao Lô,

 tổ chức Thánh lễ và đêm nhạc văn nghệ Giáng Sinh , Yêu thương và an Bình.

Nguyện cầu xin thượng đế ban phước lành cho thế gìới đươc Hòa bình,

nhất là trên Quê hương và Giáo hội Việt nam chúng ta lâm nguy, sớm được tự do, dân chủ,công lý,và hòa bình.

Nhìn vể  Quê hương VN đau lòng ! xã hôi,  văn hóa, y tế, học đường,  ,nghèo đói bệnh tật, thiên tai lũ lụt,

sớm an bình và yêu thương,

BTC: chúng con Kính Mời : Thứ Bảy 16.12.2017 lúc 15 gìờ đến 23 gìờ

tại Thanh Đường và Hội trường. Heilig Geist , Stapperweg 335, 41199 Mönchengladbach

Vincent Nguyễn văn Rị