Home » Thông Báo » Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, Thành Tâm Chúc Mửng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2018

Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, Thành Tâm Chúc Mửng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2018

  Toàn Ban Chấp  Hành  Liên Hội NVTN tại CHLB Đức

                              Đồng Kính Chúc 

                      
  Bs Hoàng thị Mỹ Lâm, Nguyễn Văn Rị,  Trịnh Đổ Tôn Vinh, Phạm Công Hoàng, Lê Trung Ưng