Home » Văn Hoá Khoa Hoc Xã Hội » Hiệp Hội Bác ÁI Vinh Sơn Phaolô Mönchengladbach vùng phụ cận Đức Quốc.

Hiệp Hội Bác ÁI Vinh Sơn Phaolô Mönchengladbach vùng phụ cận Đức Quốc.

Đức Quốc ngày 20 .02.2022

T H Ư – K Í N H – B Á O

Kính gởi: Linh mục Micae A Blir Chánh xứ nhà thờ Đäk Chờ Ban Mục vụ Giáo xứ Đäk Chờ, xã Ngọc Tụ, Huyện Đäk Tô, tỉnh Kontum Việt Nam

Kính thưa Cha cùng Qúy Ban hành giáo, xứ Đăk Chờ.

Con Vincent Nguyễn Văn Rị Chủ tịch Hiệp Hội Bác ÁI Vinh Sơn Phaolô Mönchengladbach vùng phụ cận Đức Quốc. Kính báo Cha cùng Qúi vị.

Để hưởng ứng thư xin trợ giúp xây dựng nhà thờ Đäk Chờ, đã xuống cấp ngôi thánh đưởng bằng tranh lá siêu vẹo, ở bản làng miền thượng cao nguyên,sắc tộc, Bahnar, Xê Đang, Giáo phận Kontum

Với tất cả tấm lòng Bác ái, yêu thương chúng con tại Đức, xin được đồng hành trợ giúp cho giáo xứ Đäk Chờ, món qùa nhỏ bé mả hội Bác ái chúng con quyên góp từ hội viên, qúy Ân nhân công giáo và không công giáo, xa gần, đóng góp cho xứ đạo Đäk Chờ, một nồi cháo tình thương, một viên gach, bao xi măng, một tấm tôn, vv. Số tiền tổng cộng là: 5.600,- € Euro

Hội chúng con có nhờ Ông Lê văn Tín Bỉ Quốc, chuyển giao số tiền nói trên, về cho LM Quản xứ và Ban hành giáo, xứ Đäk Chờ, số tiền Vị ân Gđ Bùi Văn Hậu đóng góp 1.000,-€ đã gời vể Gđ VN, nhờ trao cho Lm giáo xừ Đäk Chờ qua số tài khoản. Xin Cha xứ và Ban hành giáo nhận món qùa của Hiệp Hội chúng con.

TM, Ban Chấp Hành Vincent

Nguyễn văn Rị