Home » Tin Tức » Cộng Đồng Đức » CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V.

———————-

BẢN LÊN TIẾNG

CỦA ỦY BAN BẦU CỬ BCH CỘNG ĐỒNG

——————————-

                                                                                             München, ngày 23.05.2108

Chúng tôi gồm ba Thành Viên của UBBC BCH CĐNVTD M-B:

1-     Bà Hoàng Thị Doãn, Hội Viên của CĐ

2-      Bác sĩ Nguyễn Quí Cường,  Hội viên danh dự của CĐ

3-     Ông Đàm văn Tiếu,  Hội Viên của CĐ

Được thành lập trong cuộc BẦU CỬ BCH CĐNVTD M-B, tổ chức vào ngày thứ bảy, 05 tháng 5 năm 2018. Tại Hội trường Freizeitstätte Neuland, Neuherbergstr. 90, 80937 München, gồm các thành phần tham dự:    

–        Ban chấp hành nội bộ nhiệm kỳ 2016-2018 gồm có ông Lê Quang Thành, ông Trần Hồng Khải, ông Lê Phi Bằng.

–        Ban chấp hành lâm thời (BCHLT) gồm có ông Vũ Ngọc Hải, bà Trần Thị Phi Phượng, bà Tạ Phương Lan.

–        37/39 Hội Viên của CĐ và Thân Hữu.

Sau cuộc bầu cử, chúng tôi đã thành lập một BIÊN BẢN BẦU CỬ và đã được công bố trên trang mạng của CĐNVTD M-B.

Trong Biên Bản Ủy Ban Bầu Cử được thành lập trung thực về cuộc bầu cử, dựa trên căn bản :

 

Các Hội Viên hiện diện trong buổi họp đều đồng ý xúc tiến cuộc bầu cử Tân BCH của CĐ, với các điều kiện được tất cả mọi người đồng ý như sau :

I-                Thành lập Ủy Ban Bầu Cử gồn có 3 Ủy Viên:

           1- Bác sĩ Nguyễn Quí Cường,  là Hội viên danh dự của CĐ

                        2- Bà Hoàng Thị Doãn, là Hội Viên của CĐ
                        3- Ông Đàm văn Tiếu,  là Hội Viên của CĐ

          Và Hội Viên Vũ Ngọc Chi, đươc chọn là thư ký trong Ủy Ban Bầu Cử.

II-              Số Hội Viên tham gia bầu cử được xác nhận là 37 người đã đóng Niên Liễm.

III-           Trước khi xúc tiến cuộc bầu cử ;

        Các thành viên BCH nội bộ nhiệm kỳ 2016-2018 gồm ông Lê Quang Thành, ông                Trần Hồng Khải và ông Lê Phi Bằng đã tuyên bố từ chức.

        Các thành viên BCHLT gồm ông Vũ Ngọc Hải, bà Trần Phi Phương và bà Tạ 

        Phương Lan đã tuyên bố từ chức.

IV-  Để có một BCH  không gây tranh cãi, ba thành viên: ông Lê Quang Thành, ông Trần         Hồng Khải và bà Trần Thị Phi Phượng được đề nghị và đã đồng ý không ứng cử và           không chấp nhận đề cử vào tân BCH.

XÚC TIẾN BẦU CỬ :

Ủy Ban bầu cử tuyên bố nguyên tắc và thể lệ bầu cử và đã được tất cả đồng ý để xúc tiến bầu cử :

1-     Bầu chức Hội trưởng (Vorstandvorsitzender):

Hai ông Vũ Ngọc Hải và ông Lê Hồng Đức ra ứng cử :

Ông Lê Hồng Đức đắc cử với số phiếu tín nhiệm là 19/37

Ủy Ban Bầu Cử  tuyên bố ông LÊ HỒNG ĐỨC thắng cử.

Ông Lê Hồng Đức chấp nhận đảm trách chức Hội Trưởng của CĐ.

2-     Bầu chức Phó Ngoại vụ (Vize Vorsitzender – Auß.):

Chỉ có ông Vũ Ngọc Chi ra ứng cử và được 23/37 phiếu tín nhiệm.

Ủy Ban Bầu Cử  tuyên bố ông VŨ NGỌC CHI thắng cử.

Ông Vũ Ngọc Chi chấp nhận đảm trách chức Phó Ngoại Vụ của CĐ.

3-     Bầu chức Phó Nội vụ (Vize Vorsitzender – Inn.)

Ông Vũ Ngọc Hải và ông Công Khắc Dũng ra ứng cử.

Nhưng ông Công Khắc Dũng bị cho là vi phạm Nội Quy, có tư tưởng thân cộng, với bằng

chứng là ông Công Khắc Dũng  đã mạ lỵ cờ Vàng ba sọc đỏ, lá cờ biểu tượng cho tinh thần tự do dân chủ của CĐ, ông Công Khắc Dũng cũng bị cho là, từng công khai mạ lỵ ông Vũ Ngọc Hải và một số các thành viên trong CĐ, nên bị phản đối việc ứng cử vào BCH của ông Dũng.

Ông Lê Quang Thành ra ứng cử chức Phó Nội Vụ, nhưng bị phản đối vì đã thỏa thuận là không ra ứng cử vào BCH.

Một số người hậu thuẫn cho ông Dũng, và ông Lê Quang Thành, kể cả những người không phải là HV của CĐ được ông Lê Quang Thành mời đến, đã lớn tiếng gây hỗn loạn cho cuộc bầu cử.

Nên Ủy Ban Bầu Cử tuyên bố tạm ngưng cuộc bầu cử, và sẽ tổ chức cuộc bầu cử tiếp theo vào dịp khác, để tiếp tục bầu nốt 3 chức vụ còn lại của BCH Cộng Đồng là Phó Nội Vụ (Vize Vorsitzender – Inn.), Thủ Quỹ (Kassenwart) và Thư Ký (Sekretär).

 

Tất cả các Hội Viên hiện diện đã đồng ý, là 2 người mới được bầu vào BCH mới, gồm Hội Trưởng và Phó Ngoại Vụ sẽ gửi thư mời về việc tổ chức cuộc bầu cử tiếp theo, bầu 3 chức vụ còn lại như kể trên.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 21h30 cùng ngày.

 

Từ những điều được nêu trong Biên Bản Bầu Cử kể trên

ỦY BAN BẦU CỬ KHẲNG ĐỊNH

————————————

Ủy Ban Bầu Cử khẳng định về Biên Bản Bầu Cử :

1-  Biên bản bầu cử đã được thành lập hoàn toàn mang tính xác thực của diễn tiến cuộc bầu 

     cử.

2-  Biên bản không thể thay đổi theo ý định nào để làm sai tính xác thực về cuộc bầu cử.

3-  Những ý định muốn thay đổi những điều trung thực trên biên bản với bất cứ mục đích  

      gì, đều không đúng sự thật về cuộc bầu cử, là không thể chấp nhận được.

4-   Những người cố ý gây áp lực, để đòi ghi thêm vào biên bản những điều không liên 

      quan tới việc bầu cử, là không thể chấp nhận.

5-   Những người cố ý gây áp lực, để đòi thêm vào những điều không cần thiết, để làm lợi 

    cho các phe nhóm, nhằm mục đích khuynh đảo cộng đồng là điều UBBC không chấp nhận.

6-     Những người cố tình làm sai tinh thần đã được toàn thể các Hội Viên trong đại hội đồng Bầu BCH ngày 05 tháng 5 năm 2018, NHƯ ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY  trong Biên Bản Bầu Cử là hoàn toàn vô giá trị, vì đi ngược lại biểu quyết chung của CĐ.

7-     Những người cố ý gây áp lực, để ngăn cản việc làm của UBBC là đi ngược lại biểu quyết chung của CĐ vào ngày 05 tháng 5 năm 2018 về việc Bầu Cử.

 

                Ủy Viên Ban Bầu Cử             Ủy Viên Ban Bầu Cử            Ủy Viên Ban Bầu Cử

                  BS Nguyễn Quí Cừờng       Hoàng Thị Doãn          Ông Đàm văn Tiếu

         Hội Viên danh dự của CĐ                  Hội Viên của CĐ          Hội Viên của CĐ

  

                     

 

GHI CHÚ

Bản Lên Tiếng này được thành lập để :

–        Gởi cho 2 thành viên mới đắc cử vào BCH là ông LÊ Hồng Đức và ông Vũ Ngọc Chi

–        Lưu giữ trong hồ-sơ của Cộng Đồng

–        Nộp cho AG

–        Công bố trên trang web của CĐNVTD M-B

–        Gởi các đoàn thể trong CĐNVTN tại CHLB ĐỨC

–        Phổ biến rộng rãi trong Cộng-Đồng và các cơ quan Truyền Thông Việt Hải Ngoại.