Biểu Tình ngày 02.09.2018 tại Frankfurt

Biểu Tình ngày 02.09.2018 tại Frankfurt .Đồng Hành cùng Quốc Nội chống Dự Luật Đặc Khu 99 Năm